Carnival Casino
Carnival Casino

Carnival Casino
Carnival CasinoCarnival CasinoCarnival Casino
Carnival Casino Carnival Casino
Carnival Casino
Carnival Casino
Carnival Casino Carnival Casino
Carnival Casino
Carnival Casino
Carnival Casino


Carnival Casino


VIKTIGT

PÅ DENNA WEBBPLATS DRIVS SPELPROGRAMPLATTFORMEN ("PROGRAMVARAN") FRÅN PLAYTECH SOFTWARE LIMITED ("SÄLJAREN") UNDER LICENS FRÅN SÄLJAREN. DU FÅR HÄMTA ELLER PÅ ANNAT VIS ANVÄNDA DENNA PROGRAMVARA PÅ VILLKOR ATT DU INGÅR FÖLJANDE JURIDISKT BINDANDE UNDERLICENSAVTAL MED OSS, SOM GÄLLER DIN ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN.

LÄS AVTALET NOGA OCH SE TILL ATT DU FÖRSTÅR INNEHÅLLET TILL FULLO. OM DU HAR NÅGRA FRÅGOR OM DINA RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER TILL FÖLJD AV ATT DU GODKÄNNER DETTA AVTAL KAN DU RÅDFRÅGA EN ADVOKAT ELLER EN ANNAN JURIDISK RÅDGIVARE I DIN JURISDIKTION.

GENOM ATT KLICKA PÅ KNAPPEN ACCEPTERA NEDAN SAMTYCKER DU TILL ATT ELEKTRONISKA KOMMUNIKATIONER ANVÄNDS FÖR ATT INGÅ AVTAL, OCH DU AVSTÅR FRÅN ALLA RÄTTIGHETER ELLER KRAV ENLIGT GÄLLANDE LAGAR ELLER FÖRESKRIFTER OAVSETT JURISDIKTION SOM KRÄVER ORIGINALUNDERSKRIFT (INTE ELEKTRONISK) I DEN UTSTRÄCKNING SOM GÄLLANDE TVINGANDE LAGSTIFTNING MEDGER. DU BEKRÄFTAR ÄVEN ATT DU HAR LÄST DETTA AVTAL OCH SAMTYCKER TILL ATT VILLKOREN I DET ÄR BINDANDE FÖR DIG.

OM DU INTE SAMTYCKER TILL NÅGOT AV VILLKOREN I DETTA AVTAL SKALL DU INTE KLICKA PÅ KNAPPEN ACCEPTERA OCH INTE FORTSÄTTA ATT HÄMTA, INSTALLERA ELLER PÅ ANNAT VIS ANVÄNDA PROGRAMVARAN.

1. DEFINITIONER

Följande ord och termer skall när de används i detta avtal ha följande innebörd, om inte annat tydligt framgår av sammanhanget:

1.1. "Onlinekasinot" innebär vårt Internetspelsystem på webbplatsen och relaterade tjänster och spelaktiviteter (inklusive men inte begränsat till onlinekasino, onlinebingo, onlinepoker och andra spel) som erbjuds på webbplatsen.

1.2. "Programvaran" innebär den programvara som du, användaren, måste hämta, få åtkomst till eller på annat vis använda från webbplatsen i syfte att delta i onlinekasinot, inklusive relaterad dokumentation och eventuella förbättringar, ändringar, tillägg, översättningar eller uppdateringar för programvaran.

1.3. "Du", "din" och liknande ord innebär användaren av den programvara som hämtats från webbplatsen.

1.4. "Oss", "vi", "vår" och liknande termer innebär Electraworks Limited.

1.5. "Webbplatsen" innebär www.carnivalcasino.com, och eventuella relaterade webbplatser där onlinekasinot drivs och som kan nås via länkar eller på annat vis.

1.6. "IP-rättigheter" innebär alla typer av immateriella rättigheter, inklusive men utan begränsning till patent, copyright, designrättigheter, varumärken, databasrättigheter, ansökningar om något av föregående, ideella rättigheter, sakkunskap, företagshemligheter, domännamn, URL, firmanamn eller andra immateriella eller industriella rättigheter (och eventuella licenser i samband med dessa) oavsett om dessa är registrerade eller inte eller kan registreras, och om de gäller ett visst land/länder eller någon annan del av världen.

2. LICENS FÖR ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN; BEGRÄNSNINGAR

2.1. Vi ger dig härmed begränsad, personlig, ej överförbar, icke-exklusiv, internationell (förutom enligt nedan) licens att hämta, få åtkomst till och på annat vis använda programvaran på din dator, enbart i syfte att delta i onlinekasinot.

2.2. Licensen gäller bara programvarans objektkod (dvs. den kompilerade, assemblerade eller körbara versionen av programvaran) och ger dig inga som helst rättigheter vad gäller programvarans källkod.

2.3. Dessutom gäller inte denna licens vissa territorier, som vi emellanåt identifierar. För närvarande gäller den inte USA, Israel, Antigua och Barbuda, Nederländska Antillerna, Estland och Cypern, och DET ÄR DIN SKYLDIGHET ATT REGELBUNDET KONTROLLERA LISTAN ÖVER UNDANTAGNA TERRITORIER PÅ VÅR WEBBPLATS.

2.4. Vi förbehåller oss alla rättigheter som inte uttryckligen medges i avsnitt ‎2.1 ovan. Dessutom har du inte rätt att, och du samtycker till att inte tillåta eller hjälpa andra att:

2.4.1. använda, kopiera, modifiera, skapa härledningar från eller distribuera programvaran, någon del av den, eller en kopia, bearbetning, transkription eller sammanslagen del av den,

2.4.2. avkoda, bakåtkompilera, ta isär koden för, dekompilera eller på annat vis överföra eller konvertera programvaran eller någon del av den,

2.4.3. överföra, låna ut, leasa ut, överlåta, hyra ut eller på annat vis underlicensiera programvaran,

2.4.4. avlägsna meddelanden om copyright, äganderätt eller liknande från programvaran (eller kopior av den),

2.4.5. använda programvaran eller någon del av den till förmån för tredje part eller för tredje parts räkning, inklusive via "anslagstavla", onlinetjänst eller fjärruppringning, programuthyrningsföretag, Internetleverantörer, timesharing-arrangemang, outsourcingtjänster eller externa firmor, eller

2.4.6. kopiera eller översätta användardokumentation som tillhandahålls online eller i elektroniskt format.

2.5. Du accepterar och samtycker till att alla IP-rättigheter till programvaran, inklusive eventuella ändringar, förbättringar, bearbetningar, överföringar eller andra ändringar av eller tillägg till programvaran, enbart tillhör säljaren, även om de utvecklats med utgångspunkt från idéer eller förslag från dig eller annan tredje part. Du överlåter oåterkalleligt till säljaren alla rättigheter som du kan ha eller kan förvärva till alla sådana rättigheter, inklusive men utan begränsning till patent, copyright, varumärken, företagshemligheter eller sakkunskap, och du samtycker till att underteckna och leverera till säljaren sådana dokument som säljaren önskar som bevis eller för att verkställa överlåtelsen av alla ovannämnda rättigheter till säljaren. Du samtycker till att varken direkt eller indirekt av någon anledning försöka ogiltigförklara detta eller hävda, eller hjälpa andra att hävda, att rättigheterna till programvaran tillhör tredje part utöver säljaren, eller att de inkräktar på någon annans IP-rättigheter.

3. DIN SKYLDIGHET ATT UNDERSÖKA ANVÄNDNINGENS LAGENLIGHET

Du bekräftar att du är över 18 år gammal, och i alla händelser myndig enligt lagarna i det land du bor i. Du bekräftar även att du är medveten om de juridiska frågor som gäller driften av webbplatser för hasardspel online, och att du inser att vi och säljaren inte på något vis garanterar att användningen av programvaran i avsikt att delta i hasardspel, så som den termen är allmänt förstådd i branschen, är laglig i någon jurisdiktion.

Med hänsyn till ändringarna av juridiska krav i olika jurisdiktioner åtar du dig att undersöka om ditt deltagande i onlinekasinot och användningen av programvaran är lagligt i alla jurisdiktioner som gäller dig och att göra detta enbart i enlighet med alla gällande lagar och föreskrifter från behöriga myndigheter.

4. GARANTIFRISKRIVNING

PROGRAMVARAN GÖRS TILLGÄNGLIG FÖR DIG I BEFINTLIGT SKICK, UTAN NÅGRA SOM HELST ÅTAGELSER, GARANTIER ELLER LÖFTEN, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, LAGSTADGADE ELLER ÖVRIGA.

VI OCH SÄLJAREN, OCH ALLA DERAS DOTTERBOLAG OCH RELATERADE PARTER, FRISKRIVER OSS HÄRMED FRÅN ALLA UNDERFÖRSTÅDDA VILLKOR OCH GARANTIER (INKLUSIVE EVENTUELLA GARANTIER GÄLLANDE SÄLJBARHET, TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL) OCH UTAN BEGRÄNSNING AV DE ALLMÄNNA VILLKOREN OVAN GARANTERAR VI BLAND ANNAT INTE ATT (A) PROGRAMVARAN ÄR FRI FRÅN INTRÅNG I TREDJE MANS RÄTTIGHETER, ELLER ATT (B) DRIFTEN AV PROGRAMVARAN SKER UTAN AVBROTT ELLER FELFRITT, ELLER ATT EVENTUELLA FEL I PROGRAMVARAN KOMMER ATT KORRIGERAS, ELLER ATT PROGRAMVARAN ÄR VIRUSFRI, ELLER ATT (C) PROGRAMVARAN ÄR AV TILLFREDSSTÄLLANDE KVALITET ELLER LÄMPLIG FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, ELLER ATT (D) ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN TILLSAMMANS MED NÅGON ANNAN PROGRAMVARA, ELLER MED OLÄMPLIG MASKINVARA, INTE ORSAKAR STÖRNINGAR AV PROGRAMVARAN ELLER DEN ANDRA PROGRAMVARAN.

VID KOMMUNIKATIONS- ELLER SYSTEMFEL I SAMBAND MED PROGRAMVARAN ÄR VARKEN VI ELLER SÄLJAREN ELLER DERAS DOTTERBOLAG OCH RELATERADE PARTER ANSVARIGA INFÖR DIG ELLER NÅGON ANNAN TREDJE PART FÖR NÅGRA SOM HELST KOSTNADER, UTGIFTER, FÖRLUSTER ELLER ANSPRÅK TILL FÖLJD AV SÅDANA FEL.

VARKEN VI ELLER VÅRA DOTTERBOLAG OCH RELATERADE PARTER ANSVARAR INFÖR DIG ELLER TREDJE PART FÖR BETALNINGAR SOM GÖRS TILL DIG TILL FÖLJD AV ETT FEL I PROGRAMVARAN, ELLER I SAMBAND MED ANSPRÅK ELLER KRAV FRÅN SÄLJAREN ELLER TREDJE PART PÅ ATT SÅDANA BETALNINGAR SKALL RETURNERAS ELLER ANNAT I SAMBAND MED SÅDANA BETALNINGAR.

5. KONFIDENTIALITET

Programvaran omfattar icke-offentlig och konfidentiell information, som är hemlig och värdefull för oss eller säljaren. Du samtycker till att så länge du använder programvaran och därefter (a) bevara all sådan konfidentiell information strikt konfidentiell, (b) att inte avslöja sådan konfidentiell information till tredje part, och att inte använda sådan konfidentiell information i något annat syfte än att delta i onlinekasinot. Du samtycker dessutom till att alltid vidta alla skäliga åtgärder för att skydda sådan konfidentiell information och bevara den konfidentiell.

6. DINA GARANTIER OCH FRAMSTÄLLNINGAR

Du garanterar följande:

6.1. Du bor inte i något av de uteslutna territorier som anges i avsnitt ‎2.3 ovan.

6.2. Du har undersökt lagenligheten för din medverkan i onlinekasinot och användningen av programvaran i alla jurisdiktioner som gäller dig, och har funnit att dessa är lagliga i dessa jurisdiktioner enligt alla gällande lagar och föreskrifter från behöriga myndigheter.

7. ÄNDRINGAR AV AVTALET

7.1. Vi kan ändra detta avtal när som helst efter eget gottfinnande. Sådana ändringar träder i kraft på det datum som vi anger på webbplatsen, oavsett om vi har meddelat dig om sådana ändringar. Det är därför viktigt att du loggar in på webbplatsen emellanåt och kontrollerar om det finns något meddelande om ändringar.

7.2. Du samtycker till att själv ta ansvar för att informeras om sådana ändringar. Om du fortsätter att använda webbplatsen eller onlinekasinot efter datumet då sådana ändringar träder i kraft (oavsett hur vi har informerat om sådana ändringar) samtycker du till att ändringarna är bindande för dig oavsett om du har underrättats om eller har läst de relevanta ändringarna. Om du inte samtycker till att relevanta ändringar skall vara bindande för dig skall du inte fortsätta att använda webbplatsen eller onlinekasinot.

8. GILTIGHETSTID OCH UPPSÄGNING

8.1. Detta avtal gäller, och är bindande för dig, från och med att du godkänner det genom att klicka på knappen Acceptera, och skall förbli gällande om det inte sägs upp i enlighet med bestämmelserna häri.

8.2. Du kan när som helst säga upp avtalet med omedelbar verkan i enlighet med villkoren i paragraf 8.4. Om du vill säga upp avtalet skall du meddela oss skriftligen att du vill säga upp din medverkan på webbplatsen och onlinekasinot och stänga ditt konto hos oss.

8.3. Vi kan när som helst säga upp detta avtal med omedelbar verkan genom att underrätta dig skriftligen.

8.4. När detta avtal sägs upp av oss eller av dig samtycker du till att (i) din rätt att använda programvaran omedelbart upphör, och (ii) du avbryter all användning av programvaran, och (iii) du tar bort programvaran från din dator, hårddisk, nätverk och annat lagringsmaterial.

9. INGA ANSPRÅK GENTEMOT SÄLJAREN; BEGRÄNSAD ANSVARSSKYLDIGHET

9.1. Du förstår och samtycker till att vi är ensamt ansvariga gentemot dig enligt detta avtal, och även om dina skyldigheter enligt avtalet även är till förmån för säljaren, dess dotterbolag och relaterade parter (och därför kan genomdrivas även av dem) är säljaren, dess dotterbolag och relaterade parter inte parter i detta avtal och ansvarar inte för några som helst skador som orsakas dig eller tredje part, oavsett åtgärdstyp, och oavsett om detta har sin grund i avtalsbrott, skadeståndsgrundande handling (inklusive försummelse), strikt ansvar eller något annat.

9.2. Du kan välja om du vill hämta och använda programvaran. Om du väljer att hämta den bekräftar du att du gör det med full förståelse av detta avtal, inklusive bestämmelserna i avsnitt ‎9, och på egen risk. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL VI ELLER SÄLJAREN ELLER NÅGRA AV DESS DOTTERBOLAG OCH RELATERADE PARTER, TOTALT SETT:

9.2.1. VARA ANSVARIGA GENTEMOT DIG FÖR NÅGRA SOM HELST FÖLJDSKADOR ELLER INDIREKTA, TILLFÄLLIGA, SÄRSKILDA ELLER ANDRA SKADOR, ELLER UTEBLIVEN VERKSAMHET, VINST, INKOMST, KONTRAKT ELLER VÄNTAD BESPARING, ELLER SKADOR TILL FÖLJD AV FÖRLUST, SKADOR ELLER KORRUPTION AV DATA; eller

9.2.2. VARA ANSVARIGA GENTEMOT DIG MED AVSEENDE PÅ NÅGRA SOM HELST ANSPRÅK NÄR SOM HELST TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED DETTA AVTAL, HUR DETTA ÄN UPPSTÅR UNDER AVTAL ELLER LAG, FÖR SKADOR SOM ÖVERSKRIDER DET LÄGSTA AV (A) DET BELOPP SOM DU SATT IN HOS OSS OCH SOM DU ANVÄNT FÖR ATT SPELA, ELLER (B) 1 000 EURO (ETT TUSEN EURO).

10. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

10.1. Gällande lag. Detta avtals tolkning, giltighet och fullgörande styrs av engelska lagar.

10.2. Behöriga domstolar. Alla rättsliga åtgärder till följd av eller i samband med detta avtal skall vara föremål för domstolarna i London, England. Detta skall dock inte hindra oss från att föra talan i någon annan jurisdiktion för interimistiska åtgärder eller liknande.

10.3. Enskilda avtalsbestämmelsers ogiltighet. Om någon del av detta avtal är olaglig, ogiltig eller overkställbar skall detta inte påverka andra delars laglighet, giltighet eller verkställbarhet.

10.4. Språk. Den engelska versionen av detta avtal skall råda över andra språkversioner som vi tillhandahåller.

10.4.1. Ingen överlåtelse av dig. Du har inte rätt att överlåta detta avtal eller några som helst rättigheter eller skyldigheter enligt det till någon annan part.

10.4.2. Prioritet. Detta avtal skall gälla vid konflikt mellan villkoren häri och något annat avtal eller dokument som det hänvisas till häri eller som används i samband med programvaran.

10.4.3. Meddelanden. Du samtycker till att få kommunikationer från oss i elektroniskt format. Elektroniska kommunikationer kan publiceras på webbplatsens sidor eller i meddelanden/hjälpfiler i ditt klientprogram, eller skickas till din e-postadress. Alla kommunikationer i elektroniskt format eller pappersformat skall anses ha skett "skriftligen" och ha mottagits högst fem dagar efter att de publicerats eller distribuerats, oavsett om du har tagit emot kommunikationen. Vi förbehåller oss rätten, men antar ingen skyldighet, att tillhandahålla kommunikationer i pappersformat. Eventuella meddelanden som måste tillhandahållas skriftligen till oss eller frågor om detta avtal skall skickas till swedish@carnivalcasino.com.

OM DU SAMTYCKER TILL ATT ALLA OVANSTÅENDE VILLKOR SKALL VARA BINDANDE FÖR DIG SKALL DU BEKRÄFTA DETTA GENOM ATT KLICKA PÅ KNAPPEN ACCEPTERA NEDAN.

Carnival Casino
Carnival Casino

Carnival Casino
Carnival CasinoCarnival CasinoCarnival CasinoCarnival CasinoCarnival CasinoCarnival Casino
Carnival Casino
Användarvillkor | Användarlicens | Rättvist & Säkert spel | Sekretesspolicy | Cookiemeddelande | Hjälp | Ansvarsfullt Spel | Site Map | Affiliates
Carnival Casino
ElectraWorks Limited, leverantören av denna webbplats, är licensierad av Gibraltars regering och regleras av Gibraltars Gambling Commissioner under Gambling Act 2005. ElectraWorks Limited har beviljats en fastodds-licens (RGL nr 051) och kasinolicens (RGL N0. 50) för drift av distansspel.

© ElectraWorks Limited Suite 6, Atlantic Suites, Europort Avenue, Gibraltar

This website uses cookies to give you the best experience. By using this website you agree to these cookies being set. You can read how we use cookies and how you can control them in our Cookie Notice.